PG January-2018-19 1ST YEAR

PG January-2018-19 1ST YEAR
SUBJECT NAME Research Methodology (T) Research methodology (P) Research methodology (Statistics)  KAYACHIKITSA (T)  KAYACHIKITSA (P) KAYACHIKITSA (Statistics) Total
 KAYACHIKITSA DR. RAJESH 11 8 8 13 13 7 14
DR.PANKAJ MANI 11 8 8 13 13 7 14
DR. FIROJ 11 8 8 13 13 7 14
DR. SIRISTHI SHIV HARE 11 8 8 13 13 7 14
SUBJECT NAME Research Methodology (T) Research methodology (P) Research methodology (Statistics) DRAVYAGUNA    (T) DRAVYAGUNA    (P) DRAVYAGUNA (Statistics) Total
DRAVYAGUNA DR. PAWAN KUMAR OJHA 11 8 8 13 13 7 14
DR. KUNTI ANAND 11 8 8 13 13 7 14
DR. TAWISH SHAKIT 11 8 8 13 13 7 14
DR. SHASANK SHEKHAR 11 8 8 13 13 7 14