PG JULY-2018-19 1ST YEAR

PG JULY-2018-19 1ST YEAR
SUBJECT NAME Research Methodology (T) Research methodology (P) Research methodology (Statistics)  KAYACHIKITSA (T)  KAYACHIKITSA (P) KAYACHIKITSA (Statistics) Total
 KAYACHIKITSA DR. RAJESH 5 3 4 14 13 5 14
DR.PANKAJ MANI 5 3 4 14 13 5 14
DR. FIROJ 5 3 4 14 13 5 14
DR. SIRISTHI SHIV HARE 5 3 4 14 13 5 14
SUBJECT NAME Research Methodology (T) Research methodology (P) Research methodology (Statistics) DRAVYAGUNA    (T) DRAVYAGUNA    (P) DRAVYAGUNA (Statistics) Total
DRAVYAGUNA DR. PAWAN KUMAR OJHA 5 3 4 14 13 5 14
DR. KUNTI ANAND 5 3 4 14 13 5 14
DR. TAWISH SHAKIT 5 3 4 14 13 5 14
DR. SHASANK SHEKHAR 5 3 4 14 13 5 14