PG JUNE-2018-19 1ST YEAR

PG JUNE-2018-19 1ST YEAR
SUBJECT NAME Research Methodology (T) Research methodology (P) Research methodology (Statistics)  KAYACHIKITSA (T)  KAYACHIKITSA (P) KAYACHIKITSA (Statistics) Total
 KAYACHIKITSA DR. RAJESH                                                                                  HOLIDAYS
DR.PANKAJ MANI
DR. FIROJ
DR. SIRISTHI SHIV HARE
SUBJECT NAME Research Methodology (T) Research methodology (P) Research methodology (Statistics) DRAVYAGUNA    (T) DRAVYAGUNA    (P) DRAVYAGUNA (Statistics) Total
DRAVYAGUNA DR. PAWAN KUMAR OJHA                                                                                   HOLIDAYS
DR. KUNTI ANAND
DR. TAWISH SHAKIT
DR. SHASANK SHEKHAR